|

Regulamentul pentru desfăşurarea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere, păstrarea liniştii şi ordinii publice în Sebeş

Consilierii locali au aprobat, în ultima şedinţa de CL Regulamentul pentru desfăşurarea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere, păstrarea liniştii şi ordinii publice în Municipiul Sebeş:

Art.1. – Consiliul Local şi Primarul Municipiului Sebeş au obligaţia de a asigura prin intermediul împuterniciţilor acestora şi ai serviciilor publice locale:

a) respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate, precum şi a normelor privind disciplina în construcţii;

b) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor componente;

c) repararea, întreţinerea şi extinderea reţelelor de apă-canal;

d) asigurarea epurării apelor uzate şi pluviale;

e) respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agro-alimentare, târguri şi oboare;

f) amenajarea, conform Planului Urbanistic General, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă, pentru copii precum şi a tuturor zonelor de agrement aflate în proprietatea municipiului şi în administrarea Consiliului Local Sebeş;

g) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea monumentelor din teritoriul administrativ, conform competenţelor;

h) protejarea şi întreţinerea malurilor cursurilor de apă, lucrări de protecţie contra inundaţiilor precum şi asanarea terenurilor insalubre, în limita competenţelor;

i) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare , transport şi prelucrarea a deşeurilor şi a gunoaielor;

j) repararea şi întreţinerea străzilor, drumurilor comunale, poduri, podeţe, curăţarea şi amenajarea şanturilor, modernizarea drumurilor existente.

Art. 2. Consiliul Local precum şi Primarul, exercită autoritatea publică prin controlul efectuat de către împuterniciţii săi asupra următoarelor activităţi:

a) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;

b) întreţinerea curăţeniei străzilor, trotuarelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuare, străzi şi alei pietonale, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale;

c) finalizarea construcţiilor începute;

d) întreţinere în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a acestora;

e) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, pastrarea curăţeniei şi a aspectului civilizat a mijloacelor de transport;

f) păstrarea normelor igienico sanitare şi de curăţenie în sălile de spectacole, pe stadioane, săli de sport, etc.

g) respectarea masurilor necesare pentru conservarea şi protecţia mediului;

respectarea, de către agenţii economici şi persoanele fizice, a normelor de respectare a sănătăţii publice.

h) agentii economici sunt obligati să afişeze, în mod vizibil, denumirea unităţii, autorizaţiile de funcţionare,  precum si  orarul de functionare. Orarele de functionare vor fi stabilite in conformitate cu hotararile administratiei publice locale;

i) depozitarea pe domeniul public a materialelor de construcţii sau expunerea mărfurilor în vederea publicităţii şi comercializării lor;

Art.3. Instituţii publice şi persoane juridice. Obligaţii şi interdicţii

a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele (clădirile definitive sau provizorii precum şi terenurile) unde îşi desfăşoară activitatea prin asigurarea spălării geamurilor şi vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor, faţadelor, asigurarea curăţeniei în incintă precum şi a căilor de acces.

b) să întreţină în stare corespunzătoare terenurile şi clădirile aflate în proprietate, prin împrejmuirea terenurilor, menţinerea lor in perfectă stare de curăţenie iar pentru clădiri este obligatorie repararea şi zugrăvirea periodică a acestora;

c) să asigure curăţenia trotuarelor din jurul incintelor; iarna să cureţe zăpada de pe trotuare, să asigure circulaţia normală a pietonilor, desfundarea şanţurilor,întreţinerea zonelor verzi şi plantaţiilor existente în dreptul imobilelor pe care le au în proprietate sau le folosesc;

d) să păstreze curăţenia şi ordinea la locurile stabilite pentru depozitarea deşeurilor (gunoaielor) menajare, stradale, agricole şi materialelor refolosibile;

e) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor, in curţile interioare, pe căile de acces, pe terenurile pe care le deţin;

f) să asigure curăţenia mijloacelor de transport şi a utilajelor, la intrarea acestora pe drumurile publice;

g) să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice;

h) agenţii economici şi instituţiile publice sunt obligaţi a procura contra cost sau prin închiriere, de la societatea de salubritate , recipienţi ecologici pentru depozitarea gunoaielor şi deşeurilor fiind interzisă folosirea de cutii, saci, bidoane etc.

i) agenţii economici şi instituţiile publice de pe raza municipiului, sunt obligaţi să se aboneze la agenţii economici prestatori ai lucrărilor de salubrizare

j) persoanele juridice au obligaţia să-şi asigure dotarea necesară precolectării deşeurilor produse în intervalul dintre două ridicări, numai cu recipienţi ecologici autorizaţi;

k) persoanele juridice sunt obligate să menţină în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării deşeurilor fiind interzisă arderea lor în recipienţi de colectare, precum şi aruncarea deşeurilor lângă recipienţi, cămine de canalizare ori depozitarea pe terenuri virane, indiferent de tipul de proprietate a terenurilor;

l) persoanele juridice sunt obligate să amplaseze recipienţii pe teren plat, în aer liber sau în încăperi, astfel încât preluarea lor să se facă fără greutate şi pierdere de timp. Locul de amplasare al recipienţilor trebuie ales astfel ca să nu impiedice preluarea lor;

m) persoanele juridice sunt obligate să asigure calea de acces pentru mijloacele de amplasare a recipienţilor, distanţa de acces să nu depăşească 10 m.

n) agenţii economici cu profil comercial sunt obligaţi să amplaseze la fiecare intrare un coş pentru ambalaje şi ţigări;

o) se interzice efectuarea comerţului stradal, în alte locuri decât cele special amenajate, cu excepţia manifestărilor cultural- artistice, organizate cu acordul Consiliului Local;

p) se interzice comercializarea casetelor audio şi a CD –urilor, precum şi audierea acestora în spaţii deschise din Municipiul Sebeş, ce excepţia pieţelor în care audiţia acestora pentru vânzare se face doar cu căşti audio;

r) se interzice expunerea mărfurilor de orice fel pe domeniul public sau scări de acces în magazine, indiferent de modul de deţinere a acestor suprafeţe;

s) prin activitate desfăşurată sa să nu tulbure liniştea şi confortul vecinilor;

ş) se interzice evacuarea în atmosferă a deşeurilor de lemn rezultate de la tâmplăriile din municipiu;

t) se interzice vânzarea seminţelor pe trotuare, stadioane, ştrand , parc şi în alte locuri publice cu excepţia celor autorizate;

ţ) se interzice topirea metalelor şi nemetalelor în alte spaţii decât cele autorizate de Protecţia Mediului;

u) se interzice curăţarea prin ardere a izolaţiilor cablurilor electrice;

v) este interzisă cu desăvârşire poluarea aerului cu orice tip de noxe ;

w) se interzice arderea anvelopelor şi a maselor plastice

x) interzicerea depozitării şi golirea deşeurilor rezultate din activitatea comercială în eurocontainerele contractate de asociaţiile de proprietari şi locatari;

Obligaţiile cetăţenilor

 Art.4 Cetăţenii Municipiului sunt obligaţi:

a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele (clădirile definitive sau provizorii, precum şi terenurile) unde îşi desfăşoară activitatea, prin asigurarea spălării geamurilor şi vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor, faţadelor, asigurarea curăţeniei în incintă precum şi a căilor de acces.

b) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primar, în condiţiile şi termenele stabilite de acesta;

c) repararea şi întreţinerea instalaţiilor eferente imobilelor;

d) asigurarea curăţeniei trotuarelor din jurul incintelor; iarna să cureţe zăpada de pe trotuare, să asigure circulaţia normală a pietonilor, desfundarea şanţurilor, întreţinerea zonelor verzi şi plantaţiilor existente în dreptul imobilelor pe care le au în proprietate sau le folosesc;

e) respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agro-alimentare, târguri şi oboare;

f) păstrarea curăţeniei  spaţiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă, pentru copii, precum şi a tuturor zonelor de agrement aflate în proprietatea municipiului şi in administrea Consiliului Local;

g) persoanele fizice au obligaţia să întreţină curăţenia şi igiena în anexele gospodăreşti, în curţi, grădini, pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi a împrejmuirilor acestora;

h) să păstreze curăţenia şi ordinea la locurile stabilite pentru depozitarea deşeurilor (gunoaielor) menajare, stradale, agricole  şi materialelor refolosibile;

i) să întreţină curăţenia la locurile de depozitare a materialelor, in curţile interioare, pe căile de acces, pe terenurile pe care le deţin;

j) să asigure curăţenia mijloacelor de transport şi a utilajelor, la intrarea acestora pe drumurile publice;

k) să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice;

l) prin activitatea lor, indiferent de felul acesteia, să nu tulbure liniştea şi confortul vecinilor;

m) cetăţenii sunt obligaţi a procura contra cost sau prin închiriere, de la societatea de salubritate , recipienţi ecologici pentru depozitarea gunoaielor şi deşeurilor, este interzisă folosirea cutiilor, sacilor, bidoanelor etc.

n) cetăţenii sunt obligaţi să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containere diferite, inscripţionate corespunzător, amplasate special de către Consiliile Locale;

o) cetăţenii sunt obligaţi să predea selectiv deşeurile de ambalaje agenţilor economici specializaţi în colectarea deşeurilor de la populaţie;

p) toţi cetăţenii sunt obligaţi să se aboneze la prestatorii autorizaţi de servicii de salubritate, pentru colectarea deşeurilor menajere.

r) se interzice comercializarea casetelor audio şi a CD –urilor, precum şi audierea acestora în spaţii deschise din Municipiul Sebeş, ce excepţia pieţelor în care audiţia acestora pentru vânzare se face doar cu căşti audio;

s) este interzisă amplasarea pe domeniul public sau privat al municipiului Sebeş de construcţii, indiferent de tipul acestora, fără aprobarea Consiliului Local Sebeş;

Art.5. Menţinerea curăţeniei pe domeniul public

 a) Agenţii economici autorizaţi pentru lucrări de construcţii cât şi persoanele fizice care execută astfel de lucrări au următoarele obligaţii:

– să împrejmuiască şantierele de construcţii sau de executare a acestor lucrări;

– să ia măsuri de întreţinere corespunzătoare a căilor publice limitrofe sau cuprinse în  organizarea şantierului;

– să degajeze imediat grămezile de pământ, moloz sau orice alte reziduri şi să le transporte în  locuri special amenajate;

b) Materialele de construcţii sau de orice altă natură depozitate pe domeniul public sau privat al Statului în alte condiţii decât cele legale (respectiv 48 ore) vor fi considerate abandonate şi pe baza procesului verbal încheiat de agentul constatator la solicitarea Primăriei vor fi ridicate şi transportate de către orice prestator de servicii pe cheltuiala celui care le-a depozitat;

c) agenţii economici şi instituţile publice care funcţionează la parterul imobilelor sunt obligaţi să respecte prevederile art.3 din prezentul regulament pe timpul programului de funcţionare;

persoanele fizice şi juridice au obligaţia ca în timpul verii să stropească zilnic trotuarele din

jurul suprafetelor ce le deţin.

Persoanelor fizice si juridice le este interzis:

1. aruncarea zăpezii din curţi şi spaţii verzi, pe stradă;

2.  aruncarea gunoaielor menajere în coşurile pentru hârtii de pe domeniul public;

3. aruncarea sau scurgerea directă pe sol (străzi, şanţuri, curţi,etc.) a apelor menajere uzate şi a  celor de la cişmelele imobilelor;

4. distrugerea sau deteriorarea instalaţiilor şi a materialelor de salubritate montate în locurile publice (coşuri pentru hârtii, tăbliţe, panouri, etc.);

5. aruncarea biletelor de călătorie, a resturilor de ţigări, a hârtiilor, ambalajelor, etc. pe domeniul  public;

6. aruncarea deşeurilor de orice fel pe malurile şi în albiile apelor.

7. distrugerea sau mutarea mobilierului stradal.

f) Se interzice persoanelor fizice si juridice blocarea gurilor de scurgere de pe străzi prin aruncarea diferitelor reziduri sau pământ de către cetăţeni sau de către lucrătorii prestatorilor de servicii de salubritate în timpul lucrului.

g) Persoanele fizice si juridice, proprietari de imobile, au obligaţia de a întreţine în bună stare construcţiile existente, de a le repara şi a le zugravi periodic, de a curăţa faţadele locuinţelor şi a altor constructii amplasate la frontul străzii, de a le tencui şi zugrăvi, periodic, potrivit măsurilor stabilite de Consiliul  Local;

h) Persoanele fizice si juridice, proprietari de imobile, au obligaţia de a finaliza construcţiile începute pe baza autorizaţiilor de construire eliberate de către primar, în condiţiile şi în termenele prevăzute de acestea;

i) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate la întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau în chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi a împrejmuirilor acestora, precum şi la repararea şi întreţinerea instalaţiilor.

j) Este interzisă amplasarea pe domeniul public sau privat al Municipiului Sebeş de construcţii, indiferent de tipul acestora, fără aprobarea Consiliului Local Sebeş;

Art.6. Menţinerea curăţeniei în domeniul transportului

 Agenţii economici ce efectuează servicii de transport sunt obligaţi:

a) să asigure curăţenia şi igiena mijloacelor de transport tot timpul cât acestea sunt în circulaţie;

b) să asigure curăţirea căilor publice după efectuarea operaţiilor de încărcare sau descărcare a mijloacelor de transport;

c) să asigure încărcarea şi etanşarea corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează  transportul diferitelor materiale pentru a preîntâmpina împrăştierea lor în timpul transportului şi murdărirea sau degradarea căilor publice;

d) să nu transporte paie, furaje şi gunoaie de grajd, decât sub formă de baloţi în vehicule închise şi pe cât posibil în afara perimetrului central al localităţii.

e) persoanele fizice şi juridice care folosesc mijloace de transport şi / sau utilaje au obligaţia să le curăţe la ieşirea acestora din şantiere, staţii de betoane, garaje, terenuri agricole, sau alte asemenea locuri pe căile publice

g) conducătorii auto aflaţi în trafic sunt obligaţi să oprească autovehiculele la semnalul poliţistului comunitar, pe drumurile aflate în lucru;

h).se interzice proprietarilor de autovehicule şi persoanelor fizice autorizate pentru reparaţii autovehicole să efectueze aceste lucrări pe străzile localităţii.

i).se interzice parcarea autovehiculelor apartinand persoanelor fizice si juridice, pe domeniul public sau privat al municipiului Sebeş, între orele 16.00-7.00, cu excepţia autoturismelor proprietate personală. În această perioadă, autovehiculele peste 1,5 t vor fi parcate numai pe terenuri proprietate a persoanelor fizice sau juridice

j) autovehiculele în tranzit vor parca numai în parcările amenajate în acest sens

k) se interzice circulaţia motoscuterelor şi a motocicletelor pe trotuare şi pe aleile din parcuri.

l) se interzice oprirea sau staţionarea autoturismelor pe locurile de parcare rezervate şi semnalizate corespunzător.

m) se interzice oprirea şi staţionarea autovehicolelor pe trotuare;

n) comercianţii, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi să întreţină curăţenia la locul unde îşi desfăşoară activitatea şi să nu stânjenească activitatea celorlalţi participanţi la actul de comerţ. Este interzisă depozitarea şi lăsarea în alte locuri decât cele special amenajate, de către agenţii economici, a ambalajelor şi deşeurilor rămase după desfacerea mărfurilor, în timpul şi după terminarea vânzării.

Art.7. Creşterea şi întreţinerea animalelor

 Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:

a) să respecte normele sanitar-veterinare în cazul în care cresc şi întreţin animale şi păsări;

b) este interzisă creşterea animalelor şi păsărilor de orice fel în alte locuri decât cele amenajate în acest scop pe terenul proprietate privată, amplasate la o distanţă corespunzătoare de locuinţe şi cu respectarea normelor sanitar-veterinare;

c) este interzisă creşterea animalelor şi păsărilor în incinta rampelor de gunoi, pe terenuri producătoare de culturi, sau în locuri unde prezintă pericol de îmbolnăvire;

d) este interzis a se construi adăposturi pentru animale la:

– mai puţin de 50 m de ansamblurile de blocuri şi obective sociale (şcoli, spitale, grădiniţe, parcuri) sau de clădiri reprezentative;

– mai puţin de 15 m de locuinţele vecinilor;

2.  mai puţin de 10 m. de căile publice;

e) este interzisă circulaţia liberă pe raza municipiului a animalelor precum şi a câinilor fără lesă, de asemenea intrarea cu câini în localurile publice, magazine, pieţe de desfacere a produselor agroalimentare, ştranduri, grădini publice, stadioane şi mijloace de transport cu excepţia câinilor de serviciu ai M.Ap.N., M.I. şi câini de vânătoare recunoscuţi ca atare de A.G.V.P. şi câini care deţin certificate de sănătate. Toţi câinii mai mari de 6 luni existenţi pe teritoriul  municipiului şi localităţilor aparţinătoare vor fi vaccinaţi contra turbării în fiecare an la aceeaşi dată, vaccinarea va fi atenstată prin carnetul de sănătate pe care deţinătorul îl va prezenta organelor de control.

f) Toţi proprietatrii de câini de pe raza administrativă a Municipiului Sebeş sunt obligaţi să pună câinilor pe care îi deţin câte o zgardă cu medalion de identificare. Pe acest medalion vor fi inscripţionate: adresa proprietarului şi numele câinelui. Câinii găsiţi nesupravegheaţi pe domeniul public sau privat al Municipiului Sebeş vor fi consideraţi “ câini vagabonzi “ şi vor fi trataţi ca atare de către serviciul public. Persoanele care doresc să păstreze câinii în zona blocurilor sunt obligate să-şi asume responsabilitatea prin montarea unui medalion de identificare a animalului, precum şi prin amenajarea şi întreţinerea unui adăpost pentru acesta.

g). Societatea de salubritate are obligaţia să ridice de pe domeniul public cadavrele de animale mici.

h) Se interzice tuturor proprietarilor de cai şi/sau alte animale domestice mari lăsarea acestora libere ori nesupravegeate, atât pe domeniul public, cât şi privat, de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeş.

Art.8. Domeniul protecţiei, conservării şi dezvoltării parcurilor, platnaţiilor, zonelor verzi

În vederea dezvoltării şi conservării parcurilor, zonelor florale, spaţiilor verzi din perimetrul municipiului Sebeş, se interzice şi constituie contravenţie:

a) tăierea sau scoaterea din rădăcini fără aprobare a arborilor, puieţilor, lăstarilor

b) distrugerea prin orice mijloace sau degradarea arborilor, puieţilor, lăstarilor, precum şi degradarea mobilierului urbanistic aferent;

c) schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără autorizaţie;

d) păşunatul în parcuri, pe zonele verzi, pe malul râurilor şi străzile oraşului, lăsarea liberă a animalelor, păsărilor în parcuri, grădini publice, zone verzi etc.;

e) cosirea fără autorizaţie a ierbii din parcuri şi grădini publice;

f) circulaţia sau staţionarea vehicolelor sau autovehicolelor pe zonele verzi din parcuri sau domeniul public cu circulaţia interzisă;

g) se interzice cultivarea domeniului din vecinătatea blocurilor cu legume şi zarzavaturi. Cultivarea zonelor verzi se poate face cu iarbă(gazon) sau flori- zone care vor fi întreţinute de proprietarii apartamentelor din zona respectivă;

h) în aceleaşi condiţii vor fi întreţinute şi locurile de joacă pentru copii, respectiv va fi întreţinută zona verde.

Se interzice modificarea perimetrului spaţilor verzi.

Art.9. a) Cetăţenii vor anunţa de îndată la biroul prestatorilor de salubritate în cauză sau la alte organe cu responsabilităţi convergente (din cadrul Primăriei) orice abatere sau deficienţă care influenţează curăţenia şi buna gospodărire a domeniului public;

b) Compartimentele specializate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Sebeş vor verifica respectarea graficelor de lucru a prestatorilor de servicii de salubrizare pe zonele contractate şi vor raporta deficienţele constatate atenţionând prestatorul în cauză;

c) Atingerea adusă prestigiului sau ameninţarea săvârşită împotriva funcţionarului public autorizat să aplice prevederile prezentului Regulament, impiedicarea sub orice formă a organelor constatatoare de către persoanele prezente la faţa locului pentru a lua măsuri de sancţionare a contravenţiilor precum şi refuzul contravenienţilor de a prezenta Cărţile şi Buletinele de identitate şi celelalte acte necesare controlului la cererea angenţilor constatatori, constituie contravenţie sau infracţiune şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Art. 10. Obligaţiile agenţilor de salubritate

a) Agenţii economici autorizaţi cu activitatea de salubrizare au obligaţia să respecte ciclul de ridicare al deşeurilor conform graficului aprobat de Consiliul Local Sebeş;

b) Agenţii economici autorizaţi au obligaţia de a deservi pe toţi producătorii de deşeuri menajere care au achitat abonamentul ;

c) Angajaţii prestatorilor de servicii de salubrizare vor ridica recipienţii de precolectare de la locurile de depozitare stabilite, le vor manipula cu grijă pentru a nu le degrada, iar, după golire, le vor duce înapoi la locurile de depozitare. Lăsarea lor pe stradă este interzisă. După manipularea recipienţilor se va curăţa locul decătre agenţii prestatori.

Art.11. – În sensul prezentului regulament se definesc următoarele categorii de deşeuri uzuale: deşeuri menajere – sunt acele deşeuri care provin în mod obişnuit din activitatea casnică, precum şi cele provenite din magazine, cantine, unităţi de administraţie publică şi alte instituţii publice; deşeuri stradale – pământ, praf, nisip, frunze, crengi, hârtii, nămol şi alte resturi provenite din activitatea de curăţire a căilor publice; deşeuri animale – gunoiul de grajd, bălegar, excremente de păsări sau animale; deşeuri industriale – provenite din procesul tehnologic al agenţilor economici cu asemenea activităţi; deşeuri refolosibile – fragmente sau părţi de obiecte care pot fi reciclate ca: sticlă, metal, hârtie, mase plastice, resturi de plante , etc.

Art.12. Alte dispoziţii

Întreţinerea, curăţenia şi înfrumuseţarea localităţii, se poate face parţial, prin contribuţia materială a cetăţenilor pentru activităţile de:

– săpare şi amenajare a şanţurilor şi rigolelor;

– amenajarea de alei, de mobilier stradal;

– amenajarea şi refacerea trotuarelor;

– modernizarea şi redecorarea parcurilor, locurilor de joacă pentru copii şi a zonelor verzi.

Pentru toate aceste activităţi se va constitui o taxă anuală, conform prevederilor legale.

Art.13. – Se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în perimetrul municipiului Sebeş, în afara locurilor autorizate în acest sens. Serviciile de salubrizare care au în administrare rampele de gunoi, au obligaţia să împrejmuiască aceste rampe în aşa fel încât pătrunderea animalelor domestice scăpate de sub pază, sau a animaleor sălbatice să nu fie posibilă, avându-se în vedere respectarea normelor sanitar veterinare.

Art.14.- Producătorii de deşeuri provenite din demontări şi demolări parţial recuperabile, au obligaţia de a-şi sorta materialele, societatea de salubritate având obligaţia de a ridica deşeurile rămase. Producătorii de deşeuri recuperate au obligaţia de a le depozita în ordine până la utilizare, pe terenurile proprietate privată şi de a curăţa platforma.

Art.15.- Persoanele fizice şi societăţile producătoare de deşeuri animale şi de la păsări sunt obligate să le valorifice sau să le neutralizeze în termenul cel mai scurt pe terenul aflat pe proprietatea lorpentru a impiedica fermentaţia în aer liber. Este interzisă depozitarea acestora pe domeniul public al Municipiului Sebeş

Art.16. – Producătorii de deşeuri cu regim special – în această categorie încadrându-se deşeuri cu caracter toxic, inflamabil, explozibil, poluant şi infecţios, nefăcând obiectul serviciilor de salubrizare se vor dirija către unităţile autorizate neutralizării acestora.

Art.17. – Preluarea deşeurilor voluminoase rezultate din construcţii, din curăţirea grădinilor, curţilor, etc., se face pe bază de cerere scrisă la agentul prestator la care se va achita contravaloarea serviciilor prestate. Deşeul voluminos care nu a fost anunţat la prestator nu poate fi depus în stradă. Prestatorul este obligat să stabilească şi să confirme data şi ora ridicării deşeurilor voluminoase.

Art.18. – Se interzice pătrunderea în incinta rampelor de gunoi a persoanelor fizice şi juridice neautorizate de administratorii rampei .

Sancţiuni

Art.19 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament revine atât celor care gospodăresc domeniul public, care prestează activităţi în acest domeniu, precum şi a persoanelor fizice si juridice.

Art.20 Încălcarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

a) încălcarea art.5, lit. e), punctul 6 se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei

b) încălcarea art.5, lit. e), punctul 5 se sancţionează cu amendă de 50 lei

c) încălcarea art.5,  lit. e), punctul 7 se sancţionează cu amendă de 500 lei

d) încălcarea art.5, lit. g) se sancţionează cu amendă între 1000 şi 2.500 lei

e) încălcarea art.5, lit. h) se sancţionează cu amendă între 500 şi 1.000 lei

f) nerespectarea celorlalte articole din prezentul regulament se sancţioneaza astfel:

(1) în cazul persoanelor fizice – amenda este între 100 şi 1000 lei

(2) în cazul persoanelor juridice – amenda este între 500 şi 2.500 lei.

Art.21. Constatarea contravenţiilor la prezentul regulament se face de către Primarul Municipiului Sebeş şi de către împuterniciţii acestuia.

Art.22. În cazul în care se constată că abaterea se repetă, cuantumul amenzii aplicate se va dubla, fără însă a depăşi valoarea de 2.500 lei

Art.23. Atât prestatorul  de servcii de salubrizare, cât şi producătorul de deşeuri vor fi sancţionaţi pentru fiecare contravenţie constatată la fiecare adresă poştală în parte

Art.24 În cazul în care ca urmare a contravenţiei se produc pagube materiale, contravenientul va achita în afara amenzii şi despăgubiri pentru daunele provocate, calculate conform tarifelor în vigoare la data constatării pagubei

Art.25 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor stabilite prin prezentul Regulament se fac de împuterniciţii Primarului

Art.26 Prevederile O.G nr. 2./2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare se aplică şi in cazul contravenţiilor stabilite prin prezentul Regulament

Art.27 Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul –verbal.

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=133620avatar Publicat de pe 2 Noi 2012. Publicat in ADMINISTRATIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei