|

Modificări la regulamentul pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale la Sebeş. Criterii de ierarhizare

Primaria Municipiului Sebes, primarieRegulamentul pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi repartizarea în chirie a locuinţelor intră la aprobare în şedinţa Consiliului Local Sebeş, cu completări şi precizări privind criteriile ce trebuie respectate de solicitanţi.

Este vorba despre criterii de punctare a cererilor de atribuire în chirie a locuinţelor din administrarea municipiului mai explicite, precizarea mai riguroasă a criteriilor de acces, actelor ce însoţesc cererea şi restricţii impuse la accesul la locuinţe.

Regulament pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi repartizarea în chirie a locuinţelor

A. Criterii de acces la locuinţă:

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe destinată închirierii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

– să fie major

– să aibă domiciliul stabil pe raza administrativă a Municipiului Sebeş

– titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – să nu deţină şi să nu fi deţinut un loc de casă sau o altă locuinţă în proprietate şi/sau sî nu fie titularul unui contract de închiriere a unei locuinţe, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau au unităţii în care îşi desfăşoară activitate

– nu pot beneficia de locuinşe sociale, potrivit legii, persoanele sau familiile care au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe

Nota 1:

Restricţia referitoare le nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură.

Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac oiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune.

2. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

3. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare locuinţele libere din fondul existent.

4. Lista de priorităţi se stabileşte annual.

5. Repartizarea locuinţelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limita locuinţelor libere existente. Solicitanţii înscrişi în lista de punctaj, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită ca urmare a actualizării dosarului cererii.

2. Acte doveditoare:

– copii ale certificatelor de naştere a tuturor membrilor familiei (soţ, soţie, copii)

– copii ale cărţilor de identitate a membrilor familiei (după caz)

– copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

– copie certificat handicap (dacă este cazul)

– declaraţie privind venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, însoţită de actele doveditoare: adeverinţă de venit, cupon de pensie, alocaţie etc.

– adeverinţă că titularul cererii sau soţul/soţia a fost instituţionalizat minimum un an

– adeverinţă că a adoptat sau adoptă un copil

– contract de închiriere/comodat a locuinţei, vizat de ANAF/notar

– declaraţie cu privire la spaţiul locativ utilizat

– declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia care să ateste dacă are sau a avut în proprietate locuinţă sau loc de casă.

Nota 2:

Fac excepţie:

– locuinţa ce a făcut obiectul unui partaj şi a fost pierdută ca urmare a acestuia

– locuinţa ce a făcut obiectul unei retrocedări.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală:

– chiriaş în spaţiu din fond locative privat: 10 puncte

– tolerat în spaţiu: 10 puncte

– suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu), mp/locatar: mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusive (5 puncte), mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusive (9 puncte), mai mică de 8 mp (10 puncte).

Nota 3:

În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. Familia este formată din soţ, soţie şi copii.

2. Starea civilă actuală:

– căsătorit: 10 puncte

– necăsătorit: 8 punce

Număr persoane în întreţinere: copii: un copil (2 puncte), doi copii (3 puncte) trei copii (4 puncte), patru copii (5 puncte), mai m ult de patru copii (5 puncte plus un punct pentru fiecare copil); alte persoane în întreţinere, indiferent de numărul acestora: 2 puncte.

3. Starea de sănătate actuală.

– solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere are certificat de handicap: 5 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului.

– până la un an: 1 punct

– între 1 şi 2 ani: 3 puncte

– între 2 şi 3 ani: 6 puncte

– între 3 şi 4 ani: 9 puncte

– pentru fiecare an peste 4 ani: 4 puncte.

5. Vârsta solicitantului.

– ambii soţi au vârsta sub 35 de ani: 3 puncte

– unul dintre soţi are vârsta sub 35 de ani: 2 puncte

– ambii soţi au vârsta peste 35 de ani: 0 puncte.

6. Situaţii locative sau sociale deosebite.

– persoane provenite din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani: 15 puncte

– solicitanţi care au adoptat sau adoptă copii: 10 puncte.

7. Situaţia financiară.

– venitul lunar pe membru de familie: mai mic de 250 de lei (5 puncte), între 250,01 lei şi nivelul câştigului lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţonal de Statistică în ultimul bulletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea (3 puncte).

8. Situaţia juridică.

– sentinţă judecătorească definitivă de evacuare ca urmare a retrocedării locuinţei în baza Legii 112/1995 sau Legii 10/2001: 15 puncte

– notificare transmisă prin executor judecătoresc în vederea evacuării din cauze ce nu ţin de comportamentul solicitantului sau al familiei acestuia: 10 puncte.

Nota 4:

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la litera A de mai sus.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă.

Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest cat solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare.

În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu character de protecţie socială (starea civilă şi starea de sănătate actuală).

C. Restricţii.

Nu pot beneficia de închirierea unei locuinţe aflate în administrarea municipiului Sebeş solicitanţii care:

–          deţin în proprietate, în prezent, o locuinţă indifferent de suprafaţa acesteia

–          au deţinut şi au înstrăinat o locuinţă după data de 1.01.1990 cu excepţia celor care au făcut obiectul unui partaj sau a fost pierdută ca urmare a unei retrocedări

–          au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa

–          deţin deja, ca titular de contract, în chirie, o locuinţă aflată în administrarea municipiului

–          persoane care beneficiază sau au beneficiat de ajutor din partea administraţiei locale prin atribuire teren pentru realizarea de locuinţe a căror construcţie nu este finalizată

–          persoane care, singure sau împreună cu familia au ocupat, în mod abuziv, o locuinţă aflată în administrarea primăriei

–          persoane care, singure sau împreună cu familia, din vina chiriaşului, au făcut obiectul unei sentinţe de evacuare din locuinţă.

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=138460avatar Publicat de pe 27 Iun 2014. Publicat in ACTUALITATE, SOCIAL. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Un comentariu pentru “Modificări la regulamentul pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale la Sebeş. Criterii de ierarhizare”

  1. […] Citiţi toate modificările propuse la Regulamentul pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi repartizarea în chirie a locuinţelor pe Sebeş24.ro. […]

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei