|

Calendarul obligațiilor fiscale pe luna februarie 2014: Declarații de venit, impozite și formulare de plăți

ghiseu-finanteAdministrația Județeană a Finanțelor Publice a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna februarie 2014. Vedeți mai jos până când se depun declarațiile de mențiuni, de venit estimat, notificări privind impozitul, alte formulare și plăți.

FEBRUARIE

VINERI, 7 FEBRUARIE

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular_092

Contribuția înregistrată în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să-şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

LUNI, 10 FEBRUARIE

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular096

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

LUNI, 17 FEBRUARIE

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

LUNI, 17 FEBRUARIE

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

LUNI, 17 FEBRUARIE

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice)

LUNI, 17 FEBRUARIE

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.

(alcoolul etilic şi a produse alcoolice)

LUNI, 17 FEBRUARIE

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular(anexa nr. 47)

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile

LUNI, 17 FEBRUARIE

Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular(anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile

LUNI, 17 FEBRUARIE

Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile

LUNI, 17 FEBRUARIE

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular(anexa nr. 52.1) sau navigaţie Anexa52.2(anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare

LUNI, 17 FEBRUARIE

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular(anexa 53.1) sau navigaţie Formular(anexa 53.2) pentru luna precendentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare

LUNI, 17 FEBRUARIE

Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1)

Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat

LUNI, 17 FEBRUARIE

Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57)

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii

MARŢI, 25 FEBRUARIE

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Declarația 100

(format electronic)

lunar

Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 1, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

alte termene

Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 1, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

MARŢI, 25 FEBRUARIE

Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent Declarația 101 (format electronic)

Organizaţiile nonprofit

Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură

MARŢI, 25 FEBRUARIE

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Declarația 112pentru luna precedentă

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente;

– Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

MARŢI, 25 FEBRUARIE

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Declarația 224

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

MARŢI, 25 FEBRUARIE

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Declarația 300(format electronic)

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

MARŢI, 25 FEBRUARIE

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Declarația 301 ANAF(format electronic)

Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

MARŢI, 25 FEBRUARIE

Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent Declarația 306 ANAF

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F.

MARŢI, 25 FEBRUARIE

Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Declarația_307

Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

MARŢI, 25 FEBRUARIE

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Declarația_311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

MARŢI, 25 FEBRUARIE

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Declarația_390 VIES

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

MARŢI, 25 FEBRUARIE

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … Declarația_392A pentru anul precedent (format electronic)

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei

MARŢI, 25 FEBRUARIE

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul … Declarația 392Bpentru anul precedent (format electronic)

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art.153, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei

MARŢI, 25 FEBRUARIE

Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ..” Declarația 393pentru anul trecut (format electronic)

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane

MARŢI, 25 FEBRUARIE

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Declarația 394

Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

MARŢI, 25 FEBRUARIE

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Plătitorii de următoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuală; – din contracte/ convenţii civile şi de agent; – expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; – obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică; – din premii şi jocuri de noroc; – obţ. de nerezidenţi; – din alte surse

VINERI, 28 FEBRUARIE

Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi: Declarație venit nerezidențipentru anul trecut

Plătitorii veniturilor care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pe venitul nerezidenţilor

Extras din HG 84/2013: ART. III. Formularul […], se completează la ultima coloană de la capitolul B “Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident” fie cu codul de identificare fiscală al nerezidentului, atribuit de autoritatea din România, atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod, fie cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident, atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod.

VINERI, 28 FEBRUARIE

Depunerea Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţe Formular

Persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în Romania

VINERI, 28 FEBRUARIE

Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit Declarația 205/ 2014pentru anul trecut

Plătitorii de venituri care au oblig. calc., reţinerii şi virării imp. pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a imp., cf. titlului III din CF, precum şi intermediari, soc. de admin. a investiţiilor, în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii, sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de pers. fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul soc. închise.

VINERI, 28 FEBRUARIE

Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate Declarația 400pentru plăţile făcute în anul trecut. (format electronic)

Plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate

Ce amenzi primiți dacă nu depuneți formularele la timp

Contribuabilii care intarzie efectuarea platilor trebuie sa achite dobanzi si penalitati de intarziere. Nivelul dobazii este de 0,04% (14,6% pe an) si se calculeaza pe fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
In plus, contribuabilii platesc si penalitati de 0,02% pe fiecare zi de intarziere (7,3% anual), calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
sursa: Alba24.ro

URL scurt: http://sebes.alba24.ro/?p=137743avatar Publicat de pe 31 Ian 2014. Publicat in ACTUALITATE, ECONOMIE. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei